Баннер
Баннер

Профспілка


Designed by:
Reseller hosting Joomla Templates
Hosting services
структура роботи з молодими
структура

 
структура навчально-методичної роботи
структура

Структура навчально-методичної роботи

Обласного закладу

«Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат

«Болградська гімназія ім. Г.С.Раковського»

 
методична рада
структура

Положення

про методичну раду

ОЗ «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського»

МР є головним органом управління методичною роботою в гімназії. МР є органом колегіального обговорення різних проблем щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, винесення експертних оцінок, прийняття певних перспективних рішень

МР створюється для коордінації управління щодо вирішення основного завдання: реалізації концепції розвитку та діяльності ОЗ «Болградська гімназія ім. Г.С.Раковського», що вимагає значних зусиль з науково-практичного пошуку, аналізу та прогнозуванню розвитку гімназії.

Організація МР:

 • МР збирається 3-4 рази на рік;
 • Членами МР є: директор гімназії, заступники директора, керівники МО та досвідчені педагоги гімназії;
 • Всі члени МР одночасно є членами педагогічної ради гімназії;
 • МР працює за планом, схваленим на засіданні МР та затвердженим директором гімназії;
 • МР приймає рекомендації, якщо на засіданні присутні більше половини членів МР

Мета роботи МР:

 • удосконалення навчально-виховного процесу;
 • підвищення професійної майстерності і творчого пошуку  вчителів;
 • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • навчання педагогічних кадрів;

Завдання МР:

 • діагностика науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу і методичної роботи в гімназії;
 • розробка різних варіантів змісту освіти, навчальних планів і програм, нових методичних технологій організації навчально-виховного процесу в гімназії;
 • створення і організація творчих груп і об’єднань педагогічних працівників.

Зміст діяльності МР:

 • вирішує і проводить вибір та розробку різних варіантів змісту освіти в гімназії, навчальних планів, програм, підручників, технологій, форм і методів навчально-виховного процесу і способів їх реалізації;
 • організовує роботу з підвищення кваліфікації педагогів, впровадження та розповсюдження  інноваційного педагогічного досвіду;
 • формує мету й завдання методичного забезпечення і навчально-виховного процесу, методичного навчання педкадрів.
 • здійснює планування, організацію і регулювання навчання кадрів, сприяє розвитку їхньої творчої ініціативи;
 • поширює досвід передового навчання, аналізує й оцінює його результати;
 • бере участь в атестації педагогів;
 • розглядає звіти керівників МО про виконання планів МО на навчальний рік;
 • проводить творчі дискусії з найважливіших проблем науково-методичної діяльності гімназії;
 
методоб’єднання
структура

Положення

про методоб’єднання гімназії

І  Загальні пояснення

1.1. МО є методичним підрозділом гімназії і виконує навчальну та науково-

методичну роботу, вирішує питання відновлення змісту освіти і пошуку

ефективних технологій і методик викладання, розвитку і саморозвитку

вчителів і учня. МО об’єднує учителів-предметників, що дозволяє

колективно й концептуально визначати цілі, зміст, структуру, форму і

методи, результати освіти, керувати навчанням і розвитком учнів на

основі їхніх здібностей та інтересів учнів.

1.2. МО може бути як предметним так і профільним й об’єднувати вчителів

деяких  близьких дисциплін.

ІІ Завдання МО

2.1. Забезпечення високого науково-методичного рівня викладання предметів

в гімназії, орієнтованого на підвищення компетентності та  культури,

розвиток здібностей учнів гімназії.

2.2. Визначення, узагальнення і обгрунтування змісту, форми і методів

підвищення професійної компетентності педагогів гімназії.

2.3. Проведення науково-методичної роботи з метою підвищення

професійної компетенції педагогів гімназії.

ІІІ Зміст роботи МО

3.1. Забезпечення якісного й ефективного навчання учнів гімназії,

профільних дисциплін і спецкурсів.

3.2. Розробка і реалізація програми підвищення професійної компетенції

педагогів гімназії в ході методичного навчання.

3.3. Забезпечення наукового керівництва процесом підвищення професійної

компетенції педагогів гімназії за допомогою самоосвіти та в ході підготовки

вчителями гімназії науково-методичних повідомлень, доповідей.

3.4. Участь в проведенні педагогічних рад, науково-практичних семінарів та

інших заходів.

3.5. Підготовка і використання навчальних рольових ігор , «круглих столів»,

захисту творчих робіт, а також нетрадиційних форм навчальних занять.

3.6. Проведення  «відкритих» уроків та заходів.

3.7. Участь в атестації педпрацівників та вивченні  і розповсюдженні

передового досвіду педагогів гімназії.

3.8. Діагностика досвіду та педагогічних  скрутних становищ  членів МО.

3.9. Надання допомоги молодим фахівцям та малодосвідченим членам МО.

3.10. Розробка дидактичних матеріалів, таблиць, різнорівневих завдань,

позакласних заходів з метою покращення навчально-виховного процесу.

ІV Організація роботи

4.1. Діяльність МО здійснюється на підставі рішень і задач, обумовлених

Статутом гімназії, Положенням МО, річним планом гімназії, річним

планом МО.

4.2. МО розробляє план роботи на рік.

4.3. Засідання МО проводиться в міру необхідності, але не частіше одного

разу на чверть.

4.4 Звіти про результати роботи подаються адміністрації гімназії.

V Документація МО

5.1. План роботи на рік.

5.2. Навчальні програми дисциплін, спецкурсів.

5.3. Протоколи засідань МО.

5.4. Методична документація з різних аспектів діяльності МО.

5.5. Матеріали доповідей, наукових розробок, повідомлень, практичних

заходів.

 
Болградская гимназия им. Г.С. Раковского, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting