Баннер
Баннер

Профспілка


Designed by:
Reseller hosting Joomla Templates
Hosting services
обмін досвідом
обмін досвідом

Сучасна школа, школа ХХІ століття, покликана освоювати нові організаційні форми навчально-виховного процесу, які б сприяли швидкому і активному засвоєнню учнями необхідної наукової інформації, створенню оптимальних умов для навчально-пізнавальної діяльності, вихованню духовності особистості. Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, в тому числі від зовнішніх умов: майстерності учителя, методів навчання, забезпеченості уроку технічними засобами навчання, змісту програм, навчального обладнання, засобів управління навчальним процесом, матеріально-технічної бази тощо. Головне завдання кожного вчителя на сучасному етапі – пробудити інтерес до навчання та навчити самостійно здобувати знання, творчо їх використовувати.   Навчання буде успішним, якщо в учителя є можливість пояснювати новий матеріал, використовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. Оптимальне комплексне використання всіх видів навчального обладнання, яке зосереджене в методичному кабінеті, допомагає вчителю досягти високого рівня майстерності та професіоналізму.

Тому завдання кожного сучасного закладу – створити атмосферу єдиного державного розуміння розвитку освіти, змінити орієнтацію педагогічного колективу в бік оцінювання діяльності кожного вчителя за результатами праці, організувати навчально-виховний процес на основі творчої співпраці педагогів та учнів.

В умовах сучасних вимог суспільства суттєво змінюється роль учителя, який повинен не тільки дати учням знання, сформувати вміння та навички, а й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації. Тобто сформувати їхні самоосвітні компетентності. Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів.

Одна з тез, яка є домінуючою в  діяльності педагогів навчального закладу  - «Від творчо працюючого вчителя – до творчого колективу». Вчителі ведуть пошук інтерактивних технологій навчання, активно втілюють їх на уроках, у позаурочний час, у гуртковій та індивідуальній роботі. Звісно, упровадження  новітніх технологій передбачає кардинальну перебудову діяльності навчального закладу, що вимагає значних  матеріальних  витрат, спеціальної підготовки вчителів.

Сьогодні педагогічний колектив працює над підвищенням:

  • мотивації професійного зростання та самовдосконалення;
  • інтересу до змісту своєї професійної діяльності;
  • розуміння значущості  психолого- педагогічної культури вчителя;
  • самооцінки й потягу до самореалізації;
  • прагнення до професійного зростання.

Сучасний рівень організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі неможливий  без вирішення цілого комплексу проблем, пов’язаних з удосконаленням системи керівництва і контролю. Своєчасне надання методичної допомоги вчителям потребує від адміністрації навчального прийняття конкретних дій щодо створення умов для самоосвіти, підвищення професійної майстерності, творчого зростання педагогічних працівників, тому що успіх роботи сучасної школи переважно залежить від рівня підготовки вчителя, його професіоналізму.

Велике значення для вирішення цих питань відіграє створення оптимальних умов на робочому місці вчителя – в навчальних кабінетах та у методичному кабінеті  - центрі педагогічної майстерності, якій є справжньою творчою лабораторією.

Основна мета діяльності методичного кабінету

ОЗ «Болградська гімназія ім. Г.С.Раковського»:

Створення інформаційно-методичної бази для вчителів,

удосконалення професійної кваліфікації та самоосвіти педагогів.

Основні завдання діяльності методичного кабінету:

-         забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби гімназії;

-         створення банку даних нормативно-правової документації, програмно-методичної інформації;

-         надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

-         координація колективних та індивідуальних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності

та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

-         організація системи заходів, щодо вивчення, упровадження

та розповсюдження  досягнень кращого педагогічного досвіду

та інноваційних технологій.

Зміст діяльності методичного кабінету гімназії:

1 Створення сприятливих умов для самостійної, індивідуальної роботи

педагогів шляхом систематичного забезпечення їх новинками науково-

методичної    літератури. В 2009 – 2010 навчальному році оформлена

підписка   на 61 видання педагогічної, науково-методичної, психологічної

літератури.

2 Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам  з розвитку

педагогічної творчості

3 Організація консультацій з питань педагогіки, психології, фахової

підготовки та  методики викладання окремих предметів, впровадження

інноваційних технологій, проектних методик

4 Організація та проведення виставок педагогічної творчості та педагогічного

портфоліо вчителів

5 Організація та проведення представницьких педагогічних заходів:

науково-практичних конференцій, педагогічних читань, творчих звітів,

виставок, круглих столів, презентацій

6 Здійснення видавничої діяльності на різних рівнях узагальнення кращого

досвіду роботи гімназії, досвіду роботи педагогів гімназії. Так протягом

2008-2009 року вчителями розроблені та видані: брошура «Болградська

гімназія ім. Г.С. Раковського: сторінки історії», «Матеріали науково-

практичної учнівської конференції «Родолюбіє – основна тенденція в освіті

Бессарабії в період Відродження», Збірник творчих робіт учнів на

українській, російській та болгарській мовах  «Чуден свят», щоденник

гімназиста, календарі, презентація зразкового ансамблю народної

болгарської пісні «Здравєц» та інші. Презентація навчального закладу

представлена в ІІІ томі книги «Україна в ІІІ тисячолітті. Традиції. Інновації.

Інвестиції.» Методичні розробки вчителів представлені в журналі

«Наша школа» №5-6, 2008 р

7 Здійснення наставництва

8 Підключення до комп’ютерних мереж та організація навчання педагогів

нових інформаційних технологій.

Очолює методичний кабінет навчального закладу заступник директора з навчально-методичної роботи  Кара Н. В. – вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель».

Представляємо Модель методичного кабінету гімназії як єдиного центру педагогічної майстерності вчителів, якій об’єднує  функціювання  семи основних центрів:

-         центра науково-методичної роботи,

-         центра організації педагогічних заходів,

-         інформаційно-статистичного центру,

-         центру психологічного розвантаження,

-         центру співпраці,

-         центру здоров’я-зберігаючих технологій,

-         центру розвитку творчих здібностей та духовності

Модель представлена у формі числа сім, яке знаходиться під  заступництвом Сатурна, відає часом, символізує глибину думок, працелюбність, ум, мудрість, серйозність. Управляє концентрацією думки, волі та енергії. Символізує  вивчення і знання як шлях дослідження невідомого і невидимого, як  символ повноти, завершеності.  В повсякденному житті сімка практично скрізь:

сім правлячих планет, сім днів тижня, сім нот гамми, сім кольорів світлового спектру, сім небес, сім отворів на голові.

В методичному кабінеті гімназії створена належна система зберігання та використання документації,  робочих матеріалів за наступними сьома напрямками:

1. Нормативно-правові документи:

-          Конституція України

-          Закони про освіту :

- Закони про освіту

- Закони про професійно-технічну освіту

- Закони про загальну середню освіту

- Закони про позашкільну освіту

- Закони про дошкільну освіту

- Закони про  вищу освіту

-          Накази, постанови, рішення, положення, методичні рекомендації МОН

(інформаційні збірники МОН України за 5 років)

-          Рішення колегій  Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної

державної адміністрації, Відділу освіти Болградської районної державної

адміністрації

-    Плани основних заходів Відділу освіти Болградської районної державної

адміністрації за три роки

-          Статут ОЗ «Болградська гімназія ім. Г.С.Раковського»

-          Паспорт ОЗ «Болградська гімназія ім. Г.С.Раковського»

-          Перспективний план ОЗ «Болградська гімназія ім. Г.С.Раковського»

на 2008-2013 роки

-          Річні плани роботи ОЗ «Болградська гімназія ім. Г.С.Раковського»

за останні два роки

-          Навчальні плани роботи ОЗ «Болградська гімназія ім. Г.С.Раковського» за

останні   чотири роки

-          Тарифікація вчителів на 2009-2010 навчальний рік

-          Графік роботи колективу за 2 останні роки

-          Індивідуальний графік контрольно-аналітичної діяльності адміністрації

на 2009-2010 навчальний рік

-    Нормативні та директивні документи про виконанню Закону «Про мови в Україні»

-          Розклад навчальних занять, спецкурсів, гуртків

-          Перспективний графік підвищення кваліфікації та атестації педагогів, замовлення

на підвищення кваліфікації педагогів за останні 5 років

-          Матеріали та протоколи засідань педагогічних рад

-          Матеріали співробітництва

-          Матеріали методкабінету

-          Матеріали на допомогу адміністрації

-          Матеріали на допомогу вчителям

-          На допомогу заступнику з навчально-методичної роботи:

-  Інструктивно-методичні документи

.                     -  Інформаційно-методичні матеріали з нових технологій навчання

-  Нормативні документи для складання навчальних планів

-          Шкільна документація:

-  класні журнали 1-11 класів;

-  журнали гурткової роботи

-  плани виховної роботи

-  журнал обліку пропущених, замінених уроків

-  форми статистичних звітів

-   Основні документи психологічної служби

-   Матеріали з охорони праці ті цивільної оборони

-   Документи профспілкової організації:

- Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом

- Правила внутрішнього розпорядку для працівників ОЗ «Болградська гімназія

ім. Г.С. Раковського»

- Кодекс законів про працю

2. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

-          Навчальні програми, списки підручників та критерії оцінювання з  усіх навчальних предметів, спецкурсів, гуртків

-          Робочі матеріали заступників директора

-          Матеріали роботи методичної ради

-          Матеріали роботи МО, творчої групи та Клубу молодого вчителя, майстер-класу вчителя англійської мови Авдєєвої Л.П.

-          Матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій, психолого-педагогічних семінарів

-          Матеріали вивчення та поширення кращого ППД

-          Підсумки роботи вчителів за останні 5 років: матеріали вивчення системи та досвіду роботи вчителів, стану викладання навчальних предметів; щорічні звіти роботи вчителів

-          Основні типи аналізу уроків

-          Форми роботи з педагогічними кадрами (методичний порадник)

-          Тематичні папки: Професійна ділова документація, Портфоліо вчителів

-    Профільне навчання

-          Матеріали учасників щорічного конкурсу «Вчитель року»

-          Методичні розробки вчителів, представлені в педагогічних конкурсах

3. Навчально-методичні, контрольно-аналітичні  матеріали:

-    Аналітичні матеріали з атестації навчального закладу

-          Аналітичні матеріали моніторингу за кожним навчальним предметом

-          Аналітичні матеріали моніторингу за кожним класом

-          Робота з обдарованими учнями (олімпіади, конкурси, МАН)

-          Матеріали ДПА

-          Матеріали ЗНО

-          Матеріали навчальних кабінетів, які представлені до оплати в 2009-2010 навчальному році

-          Атестаційні матеріали

-          Критерії оцінювання діяльності вчителів за підсумками навчального року

-          Книги внутрішньошкільного контролю

-          Електронні презентації методоб’єднань, творчої групи, клубу молодого вчителя

-          Нагороди педагогічного колективу (грамоти, дипломи)

4.Матеріали виховної роботи:

-    Приоритетні напрямки виховної діяльності:

- Здоровий спосіб життя. Спортивно-масова робота

- Родинне виховання

- Національне виховання

- Екологічне виховання

- Громадянське виховання

- Інші напрямки  виховної діяльності:

- Трудове виховання та профорієнтаційна робота

- Військово-патріотичне виховання

- Правове  виховання

- Морально-естетичне виховання

- Превентивне виховання

 

 

- Робота з батьками:

- Психолого-педагогічний та правовий лекторій

- Батьківський лекторій

- Матеріали роботи з батьками учнів

- На допомогу заступнику директора з виховної роботи

- Матеріали МО класоводів, класних керівників та вихователів

- Матеріали з профілактики правопорушень серед учнів

- Документація структурних підрозділів:

- Педагогічних нарад, зборів

- Ради гімназії

- Піклувальної ради

- Матеріали роботи з учнями пільгового контингенту

- Робочі матеріали заступника директора з виховної роботи:

- Соціальні паспорти класів

- Робочі матеріали з організації підвозу учнів

- Робочі матеріали з організації харчування учнів

- Організація поїздок

- Рейтингова оцінка класних колективів

- Сценарії традиційних свят

- Гурткова робота

- Електронні презентації учнівського самоврядування, класних колективів гімназії

- Матеріали музею історії гімназії

5.Бібліотека методичного кабінету:

-          Періодичні видання (з серпня 2009 по лютий 2010 року):

-  газети «Завуч»

-  газети «Шкільний світ»

-  журнал «Завучу – усе для роботи»

-  інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя»

-  часопис «Сучасна школа України»

-  журнал  «Позакласний час»

- Методична пошта (останні номери предметних видань)

- Бібліотека на допомогу адміністрації, вчителям

- Серія нормативно-правових збірників «Бібліотека вчителя»

- Довідник голови профспілкової організації

- Відеотека програмних матеріалів

- Електронний банк педагогічних знахідок, досвіду роботи навчальних закладів

та вчителів, статей періодичної преси

-               Каталог електронних засобів модернізації освітнього процесу за 7 розділами

-          Картотека статей періодичної преси на педагогічні теми

-          Тематична папка «Болградська гімназія на сторінках преси»

-          Словник з української мови.

-          …ділової укр. мови

-          Комплекс інтелектуальних тренажерів

-          Підборка «Сила слова»

-          Підборка «Із скарбнички розумних думок»

-          Видавнича продукція гімназії

-          Біблія

-          Ікона

6. Технічне забезпечення:

-          Комп’ютери –  4

-          Принтери – 2

-          Ксерокс – 1

-          Сканер – 1

-          Телевізор – 1

7. Обладнання:

-          Система постійних та динамічних стендів:

-  Проблеми району, гімназії

-  Педагогічна самоосвіта

-  Досвід наших педагогів

-  Атестація педкадрів

-  Молодому вчителю

-  Класному керівнику

-  Керівникам гуртків

-  Охорона праці

-  Профспілкове життя

-  Розклад

-  Заходи тижня

-          Оновлені меблі: стінка, стільці, журнальний стіл, вішалка, дзеркало, м’який куточок

-          Портрети  В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренко, К.Д. Ушинського

-          Картина «Мій собор»

-          Сейф

-          Термометр, годинник

-          Кафе-машина, чайник

-          Лампи

-          Сервіз чайний (6 персон)

-          Палас

-          Урни - 2

-          Квіти

-          Налагоджено водопостачання.

Основні принципи розміщення інформації та обладнання в

методичному кабінеті гімназії:

-         раціональність і практична направленість

-         доступність

-         естетичність оформлення

-         позитивний вплив

-         комфортність умов для роботи вчителів

-         дотримання правил техніки безпеки

-         системність

Поки у школах працюватимуть люди творчі,  які по-справжньому закохані у свою справу, і в навчальному закладі  є належним чином обладнаний методичний кабінет, якій є центром науково-методичної роботи та  організації педагогічних заходів, інформаційно-статистичним центром та центром психологічного розвантаження, центром співпраці та розвитку творчих здібностей,  духовності можна сподіватися на інноваційний розвиток і успіх  методичної служби.

 
Болградская гимназия им. Г.С. Раковского, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting